Wydanie wtórnika karty pojazdu


Ogólny opis

 1. W celu uzyskania wtórnika karty pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Wtórnik karty pojazdu wydawany jest za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.
 3. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód rejestracyjny - w przypadku pojazdu zarejestrowanego.
 4. Zniszczony blankiet karty pojazdu - w przypadku zniszczenia poprzedniej karty pojazdu w stopniu powodującym jej nieczytelność.
 5. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) o utracie karty - w przypadku utraty karty pojazdu.
 6. Pisemna informacja wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę - w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu.
 7. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji - w przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu.
 8. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 9. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).
 10. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu: 75 PLN + 0,50 PLN (opłata ewidencyjna).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, nie dłużej niż w terminie do 30 dni wydawany jest wtórnik karty pojazdu.
 2. Dokument odbierany jest osobiście lub przez osobę upoważnioną albo pocztą za pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 3. Dokument odbierany jest osobiście.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

13‑09‑2021 12:53:09
Dokumenty:
Plik docx F-WK-PG2.8 - Podanie o wydanie wtórnika karty pojazdu.docx
30‑09‑2021 14:27:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WK-PG2.8 - Podanie o wydanie wtórnika karty pojazdu.pdf
30‑09‑2021 14:27:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx F-WK-PG2.13 – Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną.docx
13‑09‑2021 12:53:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WK-PG2.13 – Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną.pdf
13‑09‑2021 12:56:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula RODO.docx
13‑09‑2021 13:37:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
13‑09‑2021 13:37:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 12:50:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 12:50:40
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 11:47:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie