Kompetencje i zadania


Kompetencje i zadania RADY POWIATU :

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

 5. uchwalanie budżetu powiatu,

 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  1. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

  2. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

  3. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

  4. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

  1. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 12:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2021 09:59:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive