Ważne informacje


Obsługa klientów w Wydziale Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów, wyrejestrowań zgłoszeń zbycia/nabycia (Żywiec, Al. Wolność 2)  realizowane będą po wcześniejszej rezerwacji kolejki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu - KLIKNIJ TUTAJ. W przypadku braku technicznej możliwości internetowej rezerwacji, wizytę w Wydziale można umówić telefonicznie pod numerem 33 860 16 02.

Istnieje możliwość bezpośredniego umówienia się na wizytę u pracownika w dniu przyjścia strony do Wydziału Komunikacji, w tym celu należy podejść do stanowiska w dziale rejestracji i poprosić pracownika o umówienie wizyty.

Obsługa klientów w sprawach związanych z wydawaniem praw jazdy, profili kandydatów na kierowców oraz z działaniem OSK, SKP, jak i inżynierią ruchu realizowana będzie w godzinach pracy urzędu. Zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 33 860 16 11 / 33 860 16 13 / 33 860 16 25.

Na wniosek właściciela pojazdu istnieje możliwość przesłania dowodu rejestracyjnego i decyzji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W/w dokumenty przesyłane będą na adres wskazany we wniosku do rejestracji na koszt adresata/właściciela. Koszt przesłania w kwocie 11.80 zł uiszcza się przy złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe.

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonywać bezpośrednio w wydziale po dokonanej rezerwacji drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty lub strony internetowej www.gov.pl

Informacje o sposobie płatności oraz numery kont bankowych - KLIKNIJ TUTAJ

Szczegóły opłat i potrzebne formularze - KLIKNIJ TUTAJ

Potwierdzenia wpłat na konta prosimy przesyłać na adres e-mail komunikacja@zywiec.powiat.pl

Prawo jazdy

Przepisy dotyczące wydawania praw jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, nadzoru nad kierującymi oraz nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców reguluje Ustawa o kierujących pojazdami wraz z aktualnymi w tym zakresie rozporządzeniami oraz Ustawa o transporcie drogowym.

Składając wniosek o wymianę prawa jazdy należy dołączyć:

 1. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , lewy pół-profil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

 2. Kserokopie dokumentu podlegającego wymianie,

 3. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu,

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, kartę kwalifikacji kierowcy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami oraz na podstawie  art. 39b i 39d ustawy o transporcie drogowym składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy, kartę kwalifikacji kierowcy lub pozwolenie następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy;

 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

 3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

 4. zgodę, rodziców lub opiekunów - jeżeli jest wymagana;

 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę lub profil kierowcy zawodowego który jest udostępniany dla OSK. Po uzupełnieniu przez OSK profil kandydata na kierowcę  wraca do wydziału i jest udostępniany ośrodkowi egzaminującemu. Ośrodek egzaminacyjny po zdanym egzaminie przekazuje profil kandydata na kierowcę do wydziału a ten po sprawdzeniu poprawności danych zamawia prawo jazdy. Profil kierowcy zawodowego zostaje uzupełniony przez ośrodek szkolenia i odesłany do Wydziału, a ten po przyjęciu i sprawdzeniu poprawności zamawia kartę kwalifikacji kierowcy.

Jakie dokumenty powinien złożyć wnioskodawca aby wymienić prawo jazdy?

 1. Wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami

 2. Jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)

  • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

  • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

  • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Kserokopia dokumentu podlegającego wymianie

 2. Do wglądu:

  • dowód osobisty

  • prawo jazdy

Rejestracja pojazdu

Przepisy dotyczące rejestracji pojazdów reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktualnymi w tym zakresie rozporządzeniami.

 1. Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie:

  1. dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5; ustawy

  2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;

  3. wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;

  4. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

  5. dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

  6. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy;

   • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy;

  7. dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

 2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:

  1. pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt. 3;

  2. pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt. 2 i 5;

  3. pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt. 5;

  4. pojazdu czasowo wycofanego z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt. 5; w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia dokumentu o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;

  5. pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt. 9;

  6. pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5;

  7. pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt. 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt. 4.

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych.

Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70 zm ust. 1 pkt 10 i nie może być uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzającej dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Informacja o realizacji sprawy

 1. Prawo jazdy - https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 2. Dowód rejestracyjny - https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  31‑07‑2013 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2024 12:49:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive