Kompetencje


Do WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI należą sprawy z zakresu:

 1. Ustawy z dnia 17 maja1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

   1. prowadzenie dla obszaru powiatu:

    • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,

    • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,

    • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych,

    • rejestru cen nieruchomości; RCN

    • szczegółowych osnów geodezyjnych; BSOG

    • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000; BDOT 500,

   3. tworzenie na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych:

    • mapy ewidencyjnej,

    • mapy zasadniczej,

  2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

  3. zakładanie osnów szczegółowych;

  4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

  5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

 2. Ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych:

  1. udostępnianie akt uwłaszczeniowych organom administracji i sądom

  2. rozpatrywanie wniosków o sprostowanie błędów i oczywistych omyłek oraz wydawanie Postanowień

  3. Wydawanie duplikatów decyzji.

 3. Ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

  1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:

   • ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

   • sporządzanie planu wykorzystania zasobu,

   • zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

   • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,

   • zbywanie za zgodą Wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

   • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej

  2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu:

   • ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

   • sporządzanie planu wykorzystania zasobu,

   • zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

   • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Powiatu i jednostkami samorządu terytorialnego,

   • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do postępowań sądowych w sprawach o własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości z roszczeniami ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wniosków o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,

  3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa:

   • przygotowanie wycen nieruchomości,

   • występowanie o zgodę Wojewody,

   • sporządzenie wykazów nieruchomości,

   • organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

   • przygotowanie protokołów uzgodnień,

   • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste oraz wnoszenie sprzeciwu od orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  4. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu:

   • przygotowanie wycen nieruchomości,

   • przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu,

   • sporządzenie wykazów nieruchomości,

   • organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

   • przygotowanie protokołów uzgodnień

  5. Zamiana nieruchomości Skarbu Państwa

  6. Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu

  7. Przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz projektów umów

  8. Oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz ustalanie opłat z tego tytułu

  9. Aktualizacja opłat

  10. Ustalanie innego terminu opłaty

  11. Przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi

  12. Oddawanie nieruchomości Powiatu w trwały zarząd oraz ustalanie opłat z tego tytułu przygotowanie projektów aktualizacji opłat

  13. Ustalanie innego terminu opłaty

  14. Przygotowanie projektów decyzji o oddaniu w trwały zarząd lub przeniesieniu zarządu między jednostkami organizacyjnymi

  15. Wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa - wydawanie decyzji

  16. Wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Powiatu - przygotowanie projektów decyzji

  17. Przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na cele szczególne

  18. Wykonywanie, ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

   • wnioskowanie o podział,

   • opiniowanie projektów podziału.

  19. Udzielanie za zgodą Wojewody bonifikat od pierwszych opłat i opłat rocznych za nieruchomości Skarbu Państwa

  20. Udzielanie za zgodą Rady Powiatu bonifikat od pierwszych opłat i opłat rocznych za nieruchomości Powiatu

  21. Wywłaszczanie nieruchomości

  22. Przygotowanie wyceny nieruchomości

  23. Przeprowadzenie rokowań

  24. Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

  25. Wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej informacji o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, o jej wykreślenie oraz o ujawnienie nowego stanu prawnego wynikającego z decyzji

  26. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości

  27. Przeprowadzanie rokowań

  28. Wydawanie decyzji

  29. Wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej

  30. Wydawanie decyzji o przejęciu na własność państwa o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie postępowania o wywłaszczeniu

  31. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

  32. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej

  33. Przygotowanie wyceny nieruchomości

  34. Ustalanie wysokości odszkodowania

  35. Wydawanie decyzji o zwrocie nieruchomości i odszkodowań

  36. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz posiadaczy i użytkowników

 4. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

  1. Prowadzenie postępowania i ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją Zrid przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2. Stwierdzenie w drodze decyzji ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na rzecz właściwej jednostki samorządu

 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

  1. Przygotowanie wyceny nieruchomości

  2. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie opłat z tego tytułu

  3. Udzielenie bonifikat za zgodą Wojewody

 6. Dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych praw własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej:

  1. Stwierdzenie czy nieruchomość podlega działaniu dekretu o reformie rolnej

  2. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją

 7. Ustawy z dnia 29czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:

  1. Ustalanie, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie lub wspólnotę gruntową

  2. Ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

 8. Ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków och rodzin o zmianie ustawy o podatku rolnym:

  • przekazywanie na własność działki pod budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

 9. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

  • nadawanie na własność działki przyznanej do bezpłatnego użytkowania oraz gruntu związanego z lokalem mieszkalnym lub budynkiem przekazanym do użytkowania

 10. Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

  • przekazywanie gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod rodzinne ogrody działkowe w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców względnie mogą być nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste

 11. Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Przekazywanie na wniosek Ministra Obrony Narodowej w trwały zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

  2. Przejmowanie nieruchomości pozostających w zarządzie organów wojskowych zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

 12. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

  1. Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji wraz z ustalaniem należności i opłat

  2. Określanie obowiązków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji

  3. Ustalanie kar i opłat za niezgodne z przepisami ustawy wyłączenie gruntów z produkcji

  4. Nakładanie obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby

  5. Wydawanie decyzji w sprawie zapobiegania degradacji gruntów

  6. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych

  7. Kontrola wykonywania przepisów ustawy

 13. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa:

  1. Przygotowanie wyceny nieruchomości

  2. Występowanie do Wojewody o zgodę na zbycie

  3. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy cywilno - prawnej

  4. Przygotowanie protokołów uzgodnień

 14. Ustawy z dnia 20 lutego1997 r. o stosunku do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • występowanie przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich

 15. Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

  • Przygotowanie wniosku o wydanie przez Sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości

 16. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

  • zawiadamianie sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Powiatu, dla której założona jest księga wieczysta

 17. Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego:

  • stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości

 18. Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

  1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarciu umowy pomiędzy starostą a podatnikiem o przeniesieniu prawa własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

  2. Zawiadamianie Urzędu Skarbowego o zawarciu takiej umowy

 19. Ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego:

  1. Ustalanie stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu - przygotowanie projektów uchwał

  2. Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie stawek czynszu za lokale Skarbu

 20. Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

  • wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości rolnych nabytych przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów

 21. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

  1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez Powiat mienia z mocy prawa i na wniosek

  2. Obsługa Komisji Inwentaryzacyjnej

  3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez Powiat gruntów zajętych pod drogi Powiatowe

  4. Przygotowanie wniosków do Wojewody o potwierdzenie nabycia przez Powiat gruntów zajętych pod drogi

  5. Przygotowanie wniosków o wpis w księdze wieczystej prawa własności gruntów stanowiących drogi powiatowe

 22. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:

  1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach dotyczących zasad nabycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

  2. Przygotowanie projektów sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Powiatu

  3. Przygotowanie materiałów dla Zarządu Powiatu z zakresu gospodarowania nieruchomościami Powiatu

 23. Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów:

  1. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego prowadzenie postępowania

  2. Zatwierdzenie w drodze decyzji projektu scalenia gruntów

  3. Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów

  4. Przygotowanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych

  5. Zatwierdzanie w drodze decyzji projektu wymiany gruntów

 24. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

  1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

  2. informowanie właścicieli gruntów na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty

  3. wydawanie zaświadczeń stanowiących podstawę do złożenia wniosku przez właściciela gruntu o wykreślenie roszczenia w dziale III księgi wieczystej o wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 25. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości:

  1. ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w wykazie

  2. sporządzanie wykazów nieruchomości do KZN

  3. sporządzanie opinii o nieruchomościach

  4. przygotowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących przekazania nieruchomości do/z KZN oraz zmiany w księgach wieczystych

 26. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

  1. przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania

  2. wydanie decyzji

 27. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 28. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  02‑08‑2013 07:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2021 12:40:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive