Kompetencje


Do WYDZIAŁU BUDOWNICTWA należą sprawy z zakresu:

 1. Prawa budowlanego:

  • Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

  • Przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,

  • Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

  • Przyjmowanie zgłoszeń dot. realizacji obiektów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

  • Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

  • Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

  • Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane,

  • Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu oraz warunkach korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,

  • Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

  • Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu nabudowę,

  • Prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy,

  • Prowadzenie rejestru osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i rejestru osób będących członkami właściwej izby inżynierów budownictwa i izby architektów,

  • Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

 2. Własności lokali:

  • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

 3. Przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

  • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

 4. Podejmowania współpracy z instytucjami, urzędami i osobami, niezbędnej w prowadzeniu i rozstrzyganiu spraw.

 5. Przygotowywania informacji i sprawozdań związanych bądź wynikających z wypełnianych czynności.

 6. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału

 7. Utrzymania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  02‑08‑2013 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2021 12:48:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive