Kompetencje


Wykaz zadań realizowanych przez Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji:

 

Zespół obsługi i strategii

 1. Obsługa administracyjno – biurowa, Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji

 2. Prowadzenie spraw z zakresu Ksiąg Zarządzania Procesami, rejestrów i wpisów związanych z funkcjonowaniem BRF.

 3. Monitorowanie procesu wydatkowania i refundacji środków na zadania w zakresie realizowanych projektów.

 4. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zamówień publicznych na zadania w zakresie realizowanych projektów.

 5. Opracowanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu i WPF dotyczących funkcjonowania BRF, przygotowanych, dofinansowanych i realizowanych projektów.

 6. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 7.  Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.

 8. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, monitorowania złożonych wniosków, a także koordynacji realizacji przedsięwzięć, na które uzyskano dofinansowanie (NFOSiGW, WFOSiGW, Ministerstwo Sportu, Euroregion, PFR).

 9.  Opracowywanie (tworzenie i aktualizacja) baz danych w związku z realizowalnymi na rzecz Powiatu zadaniami.

 10. Opracowywanie we współpracy z wydziałami Starostwa, a także powiatowymi jednostkami organizacyjnymi planów strategii, w tym Zrównoważonej Strategii Rozwoju Powiatu, Strategii Subregionu Południowego oraz struktury PROW jej aktualizacja i monitoring.

 11. Przygotowywanie propozycji zmian, korekt, uzupełnień do strategii oraz wieloletnich programów inwestycyjnych.

 12. Współpraca z gminami w zakresie porozumień, przygotowywania projektów do realizacji, oraz monitoring realizowanych przez gminy inwestycji na mieniu powiatowym.

 13. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami.

 14. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

II  Zespół obsługi projektów

 1. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 2. Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.

 3. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, monitorowania złożonych wniosków, a także koordynacji realizacji przedsięwzięć, na które uzyskano dofinansowanie.

 4.  Koordynacja wykorzystania środków UE w Powiecie.

 5. Współpraca z Kierownikami jednostek organizacyjnych w przygotowaniu i realizacji zadań w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

 6. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 7. Współpraca z Wydziałem Oświaty i Wychowania w zakresie realizowanych projektów w placówkach oświatowych.

 8. Monitoring i koordynacja realizowanych projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne (biura).

 9. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne (biura).

 10. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektu, analiza ankiet i prasy.

 11. Monitoring, współdziałanie z gminami i realizacja zadań w zakresie ZIT – Aglomeracji Beskidzkiej.

 12. Promocja realizowanych przedsięwzięć.

 13. Monitoring realizacji Strategii Subregionu Południowego (wskaźniki).

 14. Udział w pracach Zespołu roboczego i Rady ZIT.

 15. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

III Zespół obsługi projektów EFS:

 1. Zarządzanie i koordynacja działań w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, FESL 2021-2027, PFRON i inne zadania związane z bioróżnorodnością na bazie Centrum Edukacyjno – Ekologicznego ARKA.

 2. Współpraca z jednostkami podległymi Starostwu Powiatowemu w Żywcu, w szczególności z Wydziałem Oświaty i Wychowania w ramach projektów realizowanych z EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, FESL 2021-2027, PFRON.

 3. Koordynacja wykorzystania środków w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 4. Monitoring utrzymania wskaźników związanych z realizowanymi projektami.

 5. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) dla realizowanych projektów.

 6. Aktywna współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz firmami zewnętrznymi w przygotowaniu i realizacji zadań w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

 7. Monitoring informacji dotyczących realizowanych projektów, w tym także ankiet oraz artykułów prasowych.

 8. Promocja w/w projektów w ramach określonych we wniosku o dofinansowanie wytycznych.

 9. Udział w spotkaniach, naradach tyczących się realizacji poszczególnych projektów, w tym także zebraniach w miejscu koordynowanych przedsięwzięć.

 10. Analizowanie programów pomocowych oraz innych źródeł finansowania dla potrzeb projektów EFS, FST i innych według potrzeb.

 11. Bezpośrednia współpraca i płynne przekazywanie informacji na temat postępu realizacji projektów do Zespołu obsługi i strategii.

 12. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

IV Zespół Inwestycji i Wniosków

 1. Planowanie strategicznych inwestycji Powiatu

 2. Przygotowanie kierunków rozwoju Powiatu

 3. Współpraca transgraniczna.

 4. Monitoring realizowanych inwestycji w Powiecie.

 5. Realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, zleconych do bezpośredniej realizacji.

 6. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami na inwestycjach powiatowych w ramach pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.

 7. Nadzorowanie opracowania kompletnej dokumentacji dla planowanych inwestycji i remontów, w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz opinii i uzgodnień.

 8.  Planowanie inwestycji i remontów obiektów Starostwa.

 9. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów Starostwa, w tym obsługi zadań inwestycyjnych w okresie gwarancyjnym.

 10. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 11. Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.

 12. Przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, koordynowanie działań w zakresie opracowywania merytorycznych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, koordynowanie działań w zakresie opracowywania merytorycznych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie, a także monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

 13. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych i gminami w zakresie realizowanych projektów, inwestycji i remontów.

 14. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) zrealizowanych projektów.

 15. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych z ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektu, analiza ankiet i prasy.

 16. Promocja realizowanych przedsięwzięć.

 17. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 08:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2024 12:46:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive