Kompetencje


Do ZESPOŁU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należą sprawy z zakresu:

 1. Przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. Weryfikacja zleceń udzielania zamówień publicznych, otrzymanych od poszczególnych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych, pod względem ich kompletności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  2. Weryfikacja zapewnienia środków finansowych na realizację zlecanych zamówień.

 2. Prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w ramach pracy komisji przetargowej których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. Sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o postępowaniach oraz sporządzanie i przesyłanie zaproszeń do wykonawców, sporządzanie i przekazywanie do publikacji wszelkich innych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, podpisaniu umowy i innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. Sporządzanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych zawiadomień wraz z uzasadnieniami.

  4. Sporządzanie i przesyłanie do wykonawców odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz innych informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  5. Sporządzanie i przesyłanie do wykonawców pism informacyjnych dotyczących poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty.

  6. Kierowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej.

  7. Sporządzanie wniosków dotyczących wykluczeń wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i innych.

  8. Dokumentowanie postępowań przetargowych i sporządzanie z nich protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.

  9. W przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę - uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych, w tym w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych.

  10. Zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowań.

  11. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów.

 3. Prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań i skarg do sądu.

 4. Zwrotu wadiów wykonawcom po zakończonym postępowaniu.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑06‑2015 14:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 13:43:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive