Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej


Ogólny opis

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowle, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
 2. Rejestr prowadzi starosta (w przypadku miast na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
  1. Ogrodów zoologicznych.
  2. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami.
  3. Czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 5. Rejestracji podlegają m.in.:
  1. Papugi - wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu (z wyjątkiem papużek nierozłączek czerwonoczelnych, falistych, nimf i aleksandretty obrożnej pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji).
  2. Żółwie - m.in. żółw iberyjski, żółw grecki.
  3. Węże boa i pytony.
  4. Legwany.
  5. Warany.
  6. Wszystkie kameleony.
 6. Listę zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zawiera rozporządzenie Komisji (WE) Nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010r zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Powyższe rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (np. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 PLN (za jeden gatunek).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  BANK PEKAO S.A. O/Żywiec 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196, w Urzędzie Skarbowym w Żywcu przy ul. Krasińskiego 11- pok. nr 2, bądź w punkcie poboru opłaty skarbowej w tut. Starostwie – pokój nr 10A. 
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy wpisu w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do rejestru.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 12:57:19
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.5.1 wniosek o rejestracje zwierzat - wers dost.docx
21‑07‑2021 12:57:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.5.1 wniosek o rejestracje zwierzat - wers dost.pdf
21‑07‑2021 12:57:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:56:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:56:17
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2021 10:09:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive