Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Ogólny opis

Budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego ww. robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia (PB-2a)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Wyżej wymienione projekty powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. W przypadku obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenia pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego- potwierdzenie dokonania opłaty.
 6. Klauzula informacyjna RODO dla klientów Starostwa Powiatowego w Żywcu

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Zwalnia się od opłaty skarbowej zgłoszenia na budowę lub przebudowę w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym.

Opłaty skarbowe należy wnosić:

 1. na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu

Bank PEKAO S.A. O/Żywiec 

nr 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196

 1. w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2.
 2. w punkcie ksero w Żywcu, ul. PCK 2.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, lub nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji.
 2. W przypadku braku wymaganych dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu 21 dni na wniesienie przez organ sprzeciwu.
 3. Zgłoszenie robót budowlanych jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót.
 4. W przypadku zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, właściwy organ zamieszcza na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu,
  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia,
  3. upływu terminu 21 dni – o braku wniesienia sprzeciwu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez tut. organ przysługuje stronom postępowania odwołanie.
 2. Odwołanie od rozstrzygnięcia sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem tu. Organu, przy pomocy formularza elektronicznego opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, pismem poczta tradycyjną lub osobiście w siedzibie urzędu.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH bądź pod linkiem: https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/025

Pliki do pobrania

04‑05‑2021 14:41:27
Dokumenty:
Plik docx Klauzula RODO.docx
27‑09‑2021 13:44:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
27‑09‑2021 13:44:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx PB-2a_zgloszenie_budowy_lub_przebudowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinengo.docx
12‑03‑2024 09:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PB-2a_zgloszenie_budowy_lub_przebudowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinengo.pdf
12‑03‑2024 09:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx PB-5_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane.docx
12‑03‑2024 09:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PB-5_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane.pdf
12‑03‑2024 09:09:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑05‑2021 14:30:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑05‑2021 14:30:57
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2021 13:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive