Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków


Ogólny opis

 1. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie:
  1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
  2. wyrysów z mapy ewidencyjnej.
 2. Każdy, z zastrzeżeniem pkt. 3, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
 3. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli i władających oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
  1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  3. operatorów:
   • sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
   • systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.
  4. innych podmiotów niż wymienione pod lit. a-c, które mają interes prawny w tym zakresie.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku załatwienia sprawy elektronicznie, zalogowanie się na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
 2. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie, wypełniony formularz wniosku.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Poprzez zalogowanie się na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
  4. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i utrwalana w Dokumencie obliczenia opłaty.
 2. W przypadku załatwienia sprawy poprzez portal https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ opłata naliczana jest automatycznie.
 3. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
  1. prokuratury;
  2. sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
  3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
  4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
   • ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
   • przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
   • przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 5. UWAGA:
  W przypadku złożenia w organie pełnomocnictwa podlegającego opłacie skarbowej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.  
 6. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu, http://www.zywiec.powiat.pl/post/oplaty,4019.html

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po uiszczeniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, utrwalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez portal https:// mapy.zywiec.powiat.pl/
  2. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
  4. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Na portalu https:// mapy.zywiec.powiat.pl/ w przypadku wybrania tego sposobu załatwienia sprawy
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

10‑05‑2021 13:53:32
Dokumenty:
Plik xlsx Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego.xlsx
11‑07‑2023 07:58:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego.pdf
11‑07‑2023 07:58:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:13:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:13:42
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 09:51:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive