Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów


Ogólny opis

 1. Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
 2. Zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów wydaje:
  1. marszałek województwa jest organem właściwym:
   a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
   b) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg,
  2. regionalny dyrektor ochrony środowiska - na terenach zamkniętych,
  3. starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach.
 3. Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania zbieranych czasowo odpadów.
 3. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
 4. Kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
 5. Zaświadczenie o niekaralności dotyczące:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny.
 6. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 7. Oświadczenie o niekaralności dotyczące:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.*
 8. Oświadczenie, że w stosunku do:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.*
 9. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego
  przedsiębiorcy:
  - w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów  uwzględniającego   zbieranie   i   przetwarzanie odpadów
  - lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, za   naruszenia   popełnione   w   czasie,   gdy   jest   lub   był   wspólnikiem, prokurentem,   członkiem   rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.*
  Oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3–5 w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, składa się pod   rygorem   odpowiedzialności   karnej   za   składanie   fałszywych   zeznań.*
 10. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 11. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  - rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.
  - albo osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.  
  Składający oświadczenie jest obowiązany   do   zawarcia   w   nim   klauzuli   następującej   treści:   „ Jestem   świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  Klauzula   ta   zastępuje   pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 12. Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.
  UWAGA !!! Obowiązku wykonania i przedkładania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
  - posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogiem określonym w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
 14. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 PLN.
 2. Opłata za wydanie decyzji innej niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej – 10,00 PLN.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  BANK PEKAO S.A. O/Żywiec 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196, w Urzędzie Skarbowym w Żywcu przy ul. Krasińskiego 11- pok. nr 2. 
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zezwoleniu bądź odmowie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. W każdym przypadku kopię wydanej decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - właściwym ze względu na miejsce zbierania odpadów.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 12:49:21
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.2.9 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - wers dost.docx
21‑07‑2021 12:49:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.2.9 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - wers dost.pdf
21‑07‑2021 12:49:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:48:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:48:55
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2021 09:05:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive