Kompetencje


Do WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA należą sprawy z zakresu:

 1. Ochrony przyrody:

  1. Popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie, edukacja ekologiczna.

  2. Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego.

  3. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy.

  4. Naliczanie i pobieranie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

  5. Odraczanie na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

  6. Umarzanie naliczonych opłat, jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

  7. Wymierzanie kar administracyjnych za:

   1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności na terenach będących własnością gminy,

   2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia z terenów będących własnością gminy,

   3. niszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na terenach będących własnością gminy.

  8. Prowadzenie rejestru gatunków roślin i zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych.

 2. Łowiectwa:

  1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

  2. Wydawanie zezwoleń w przypadkach szczególnych na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny.

  3. Wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

  4. Ustalanie, rozliczanie czynszów dzierżawnych w/w obwodów.

  5. Wydawanie decyzji o odstrzale redukcyjnym w przypadkach szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.

 3. Rybactwa śródlądowego:

  1. Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego.

  2. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych.

  3. Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

  4. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

  5. Prowadzenie rejestrów sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb oraz rejestru wydawanych kart wędkarskich.

  6. Sprawy związane z powołaniem, współpracą i działaniem statutowym Społecznej Straży Rybackiej.

  7. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

 4. Gospodarki leśnej:

  1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

  2. Uznanie lasu za ochronny.

  3. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.

  4. Zlecanie inwentaryzacji stanu lasów o powierzchni poniżej 10 ha.

  5. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.

  6. Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.

  7. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

  8. Zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi w stopniu zagrażającym trwałości lasów.

  9. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

  10. Nakazywanie właścicielom lasu w drodze decyzji wykonywanie obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzenia i ustawie o lasach,

  11. Ocena udatności upraw leśnych w czwartym lub w piątym roku od zalesienia gruntu rolnego w przypadku zalesienia dokonanego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 5. Wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ,przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia:

  1. Sprawdzanie wykonania zalesiania i wydawania decyzji stwierdzającej prowadzenie uprawy leśnej.

  2. Naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

  3. Wstrzymanie wypłat ekwiwalentów w przypadku prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesień.

  4. Nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadkach zniszczenia uprawy.

 6. Geologii i górnictwa:

  1. Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

   1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

   2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

   3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,

  2. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.

  3. Gromadzenie informacji na temat ilości wydobytej kopaliny, przyjętej stawki oraz wysokości ustalonej opłaty eksploatacyjnej na rzecz gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  4. Podejmowanie działań w sprawach wydobywania kopalin bez koncesji.

  5. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz dokumentacji geologicznych w zakresie:

   1. złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,

   2. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m 3/h,

   3. badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,

   4. odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m 3/h,

   5. robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,

   6. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

  6. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzonymi na terenie powiatu pracami geologicznymi oraz prawidłowością sporządzaniu dokumentacji geologicznych.

  7. Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej, prowadzenie archiwum geologicznego,

  8. Sporządzanie bilansu zasobów wód podziemnych.

 7. Prawa wodnego:

  1. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie z zasobu.

  2. Nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych.

  3. Zatwierdzenie statutu spółek wodnych, odmowa zatwierdzenia statutu, gdy jest on niezgodny z prawem.

  4. Włączenie zakładu do spółki wodnej.

  5. Wnioskowanie o podwyższenie wysokości składek dla spółek utrzymujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w przypadku, gdy składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie zadań statutowych.

  6. Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek dla osób nie będących członkami spółki, a odnoszącymi korzyści z jej urządzeń.

  7. Orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej.

  8. Rozwiązywanie zarządu spółki i wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu.

  9. Wyznaczanie likwidatora w przypadku likwidacji spółki.

 8. Planowania i zagospodarowania przestrzennego:

  1. Opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

  2. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wskazanym przez ustawy,

  3. Uzgadnianie projektów decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wskazanym przez ustawy i obowiązujące programy,

  4. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie wskazanym przez ustawy i obowiązujące programy

 9. Prawa ochrony środowiska:

  1. Wydanie pozwoleń zintegrowanych.

  2. Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne.

  3. Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

  4. Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

 10. Gospodarowania odpadami:

  1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

  2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

  3. Wezwanie wytwórcy odpadów niebezpiecznych do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy, wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska.

  4. Orzekanie o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na nabywcę instalacji.

 11. Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

  1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

  2. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany gruntów.

 12. Handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:

  1. Wydawanie zezwoleń na emisję do powietrza gazów cieplarnianych.

  2. Prowadzenie postepowań w sprawach zmiany lub wygaśnięcia zezwolenia na emisję do powietrza gazów cieplarnianych.

  3. Przyjmowanie zweryfikowanych raportów monitorowania wielkości emisji i rozliczania uprawnień do emisji w ramach uzyskanego zezwolenia i przyznanych uprawnień.

 13. Transportu kolejowego:

  1. Wydawanie w razie potrzeby decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

  2. Ustalenie odszkodowań za usuniecie drzew i krzewów, usuniętych w związku z wydaną Decyzją.

 14. Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:

  1. Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałych od momentu dyspozycji o usunięciu do zakończenia postępowania.

  2. Występowanie do sądu z wnioskami o przepadku na rzecz powiatu statku lub innego obiektu pływającego zgodnie z przepisami ustawy.

  3. Bieżąca współpraca z podmiotami i jednostkami realizującymi zadania związane z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.

 15. Postępowania egzekucyjnego w administracji:

  1. Postępowanie egzekucyjne w przypadku braku realizacji wydanych w ramach szczegółowych przepisów decyzji i pozwoleń.

 16. Prowadzenia kontroli w zakresie:

  1. Przestrzegania przepisów ochrony środowiska w trakcie gospodarczego wykorzystywania jego zasobów i poszczególnych składników przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.

  2. Wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów.

  3. Koncesji i kar w związku z naruszeniem warunków koncesji.

  4. Prac geologicznych prowadzonych przy wydobywaniu kopalin pospolitych.

  5. Nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych i dokumentacji geologicznej.

  6. Przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.

  7. Wykonania zalesienia zgodnie decyzją i stwierdzanie prowadzenia uprawy leśnej.

 17. Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawa dotyczących zakresu działania Wydziału.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 07:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 07:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 12:39:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie