NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 roku.

10‑06‑2021 11:11:02

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji należy zarejestrować się pod numerem telefonu 33 860 50 21 bądź mailowo s8426@zywiec.powiat.pl

W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem osoba obsługująca punkt (radca prawny, adwokat bądź doradca obywatelski).

Z uwagi na COVID-19 tj., zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków tej choroby Powiat Żywiecki wprowadził od dnia 25 marca 2020r. do odwołania szczególne zasady funkcjonowania punktów - co do zasady w godzinach otwarcia punktów tylko formie porady telefonicznej lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, komunikator internetowy itp.).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Żywieckim uruchomiono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.:

 1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)
  Punkt czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00
  Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 2. Żywiec, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu) Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.30
  Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 3. Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
  Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 11 00 – 15.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 11.00 – 15.00 Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 4. Węgierska Górka, ul. Zielona 43
  Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 8.00 – 12.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 8.00 – 12.00, Piątek 8.00 – 12.00 Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.

 1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)
  Punkt czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 11.00
  Punkt prowadzony przez Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu. Porad obywatelskich udzielają doradcy poradnictwa obywatelskiego o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 2. Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni)
  Punkt czynny: Poniedziałek 16.00 – 20.00, Wtorek 16.00 – 20.00, Środa 16.00 – 20.00, Czwartek 13.00 – 17.00, Piątek 14.00 – 18.00 Punkt prowadzony przez Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu. Porad obywatelskich udzielają doradcy poradnictwa obywatelskiego o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Uwaga: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne.

 1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

  • Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

  • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

   • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

   • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

   • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

   • nieodpłatną mediację lub

   • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

   • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji a w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 33 860 50 21. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 2. Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej która:

  • nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

  • przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 3. W celu przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wypełnić osobiście Kartę pomocy – część B (za wyjątkiem danych zawartych w punkcie 1 tej części karty pomocy). Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do lokalu. Wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest dobrowolne .

 4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - głównie telefoniczne. Aby otrzymać taką poradę należy uprzednio złożyć do Starostwa Powiatowego w Żywcu wypełnione oświadczenie, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, oświadczenie o braku możliwości stawienia się w punkcie oraz dokumenty potwierdzające stopień znacznej niepełnosprawności ruchowej za pośrednictwem poczty bądź przesłać na adres e-mail  s8426@zywiec.powiat.pl. Wyżej wymienione oświadczenie znajduje się na stronie głównej Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz w biuletynie informacji publicznej pod zakładką Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Nieodpłatna Pomoc Prawna Jako Pomoc De Minimis

 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc prawną przed uzyskaniem pomocy, powinien przedstawić:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
   lub oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2020 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 3. Po udzielonej pomocy beneficjentowi zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Pouczenia:

 1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 2. Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, fakt udzielenia pomocy jest upubliczniany przez udostępnienie wymaganych danych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski tel.:33 860 50 99 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑03‑2019 13:00:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski tel.:33 860 50 99 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑03‑2019 13:00:58
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2021 11:11:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie