Kompetencje


Do WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należą sprawy z zakresu:

 1. Organizacji prac związanych z posiedzeniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 2. Koordynowania i nadzorowania pracy Powiatowej Grupy Operacyjnej Ratownictwa Wodnego.

 3. Pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na cele poprawy bezpieczeństwa.

 4. Zarządzania kryzysowego:

  1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.

  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

   1. opracowanie i przekładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,

   2. realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego,

   3. wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

   4. zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

  3. Obsługa i organizacja prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  4. Przygotowanie rocznego planu pracy zespołu.

  5. Inicjowanie i organizowania prac zespołu.

  6. Opracowanie zintegrowanego planu reagowania kryzysowego w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia organizować pracę zespołu w fazach zapobiegania, reagowania i odbudowy.

  7. Przygotowanie projektów planów finansowych na realizację zadań oraz wniosków o przyznanie dotacji.

 5. Klęsk żywiołowych:

  1. Przygotowanie projektów aktów prawnych Starosty, dotyczących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwaniu.

  2. Obsługa Lokalnego Systemu Monitoringu i Ostrzeżeń Powodziowych dla Powiatu Żywieckiego.

  3. Analizowanie możliwości powstania klęsk żywiołowych na obszarze powiatu, wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania ich skutków, w tym dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

  4. Analizowanie koncepcji likwidacji zagrożeń pod kątem organizacyjnym, finansowym i materialnym.

  5. Tworzenie w ramach koordynacji warunków organizacyjno - technicznych do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych.

 6. Realizacji zadań związanych z przygotowaniem i pobytem na terytorium naszego kraju wojsk sojuszniczych (HNS).

 7. Obrony cywilnej:

  1. Ustalenie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej.

  2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej.

  3. Opracowanie i opiniowanie Planów Obrony Cywilnej.

  4. Opracowanie i uzgadnianie planów działania.

  5. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń Obrony Cywilnej.

  6. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie Obrony Cywilnej.

  7. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

  8. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych Obrony Cywilnej.

  9. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

  10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

  11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

  12. Zaopatrzenie organów i formacji Obrony Cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

  13. Kontrolowanie przygotowania formacji Obrony Cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych.

  14. Sprawy związane z przekazywaniem dotacji na ochronę ludności.

  15. Opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

 8. Spraw obronnych:

  1. Planowanie obronne.

  2. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

  3. Zarządzenie przymusowych doprowadzeń przez policję do wskazanej jednostki wojskowej w razie nie stawienia się powołanego, bez uzasadnionej przyczyny.

  4. Planowanie i zorganizowanie akcji kurierskiej oraz doręczenie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

  5. Organizacja, nadzór i realizacja zadań dotyczących systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Żywieckim.

 9. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

 10. Utrzymanie i doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 08:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 08:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2021 14:08:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie