Wydział Budownictwa - decyzje


tarosta Żywiecki zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym

19‑03‑2024 14:02:11
prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane, tj. dz. nr ewid. 2590/6, 2588/2 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 2114, 2162, 2196, 2194/3, 2194/4, 2968, 4687, 1584, 1573 w m. Pewel Wielka

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, z dnia 13.02.2024r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 2x110kV wraz z traktem światłowodowym relacji Jeleśnia-Sucha w odcinku od GPZ Jeleśnia do granicy powiatu żywieckiego i suskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie” zlokalizowanych w m. Jeleśnia

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia właścicieli, użytkownikowi wieczystych i zarządców nieruchomości będących w obszarze oddziaływania inwestycji

27‑02‑2024 13:53:06

inwestycji tj. dz. nr ewid. 2876/1, 11100 w m. Jeleśnia oraz dz. nr ewid. 4398, 4374, 2122, 2123, 2121, 2113, 2107, 1440, 2108, 2109, 6831, 1464/2, 1469, 1471, 1610, 1609, 1608, 1606, 1480, 1502, 1521, 1522, 1520, 1523, 1536, 1574, 453/3, 453/4, 453/5 w m. Pewel Wielka że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, z dnia 13.02.2024r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 2x110kV wraz z traktem światłowodowym relacji Jeleśnia-Sucha w odcinku od GPZ Jeleśnia do granicy powiatu żywieckiego i suskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie” zlokalizowanych w m. Jeleśnia, na dz. nr ewid. 2789/8, 2797/2, 2797/3, 2887/13, 2878/3, 2878/2, 2878/1, 11075/2, 11075/3, 2815/2, 2815/1, 2813, 2812, 2810, 2609/3, 2610, 2612, 2611, 2590/9, 2590/8, 2590/6, 2590/5, 2590/1, 11170/4, 11101/1, 2588/4, 2588/2, 2588/5, 2588/6, 2588/7, 2583/1, 11183, 2587/2, 2587/3, 2583/3, 2583/4, 2582/3, 2580/1, m. Pewel Wielka, na dz. nr ewid. 4152/1, 4153, 4152/2, 4132, 4169, 4170/1, 4170/2, 4168, 4206, 4207/2, 4207/1, 4403, 4402/1, 4402/2, 4397, 4194, 4400, 4399, 4191, 4373, 4372, 4364, 4365, 4676, 4679/4, 4680/1, 4681/1, 4683, 2983/2, 4682/1, 2983/3, 4686/1, 4687, 2987, 2988, 2990/1, 2991, 2992/1, 2995/1, 2973/1, 2972/5, 2972/3, 2970, 2967, 2968, 2969, 2198, 2197, 2962, 2196, 2961/1, 2956/1, 2194/3, 2955/1, 2194/4, 2193/2, 2954/3, 2230, 2134/3, 2134/2, 2920/2, 2133/3, 1432, 2132, 2131, 2127, 2126, 2125, 1589, 2120/2, 2119, 2117, 2116, 2115, 2114, 2110, 2111, 1446/2, 1450, 1451, 1452, 1457, 1458, 1468, 1472, 1481, 1482, 1483, 1484, 1588, 1587, 1586, 1584, 1572/5, 1573, 9005/2, 1371, 1369, 1367, 1366, 452/1, 451/6, 454/1, 410.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 z dnia 12.01.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 29.01.2024r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obiektu radiokomunikacyjnego ORx139-104879-XXX-01 w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, linia zasilająca, ogrodzenie, utwardzony teren działki, instalacja elektryczna w m. Sól, na dz. nr ew. 8165/8, 8165/12.

08‑02‑2024 10:49:12

W terminie 30 dni od daty publikacji w biuletynie informacji publicznej urzędu osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12a w aktualnych godzinach pracy urzędu.

Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605036.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 12.02.2024r. do 12.03.2024r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Bielski podaje dopublicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Buczkowice, reprezentowanęgo przez pełnomocnika P. Arkadiusza Krzesaka, w dniu 6 lutego 2024 r. została wydana decyzja nr l/2024 (znak sprawy WB.6740.3.11.2023.DE) zezwalająca na realtzację inwestycji drogowej pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POŁUDNIOWEJ W GODZISZCE"

08‑02‑2024 14:00:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 28.12.2023r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii PLAY nr ZYW7114C wraz z kablową linią zasilającą, kanalizacją kablową oraz powierzchnią reklamową w miejscowości Milówka, na działce nr ewid. 896.

25‑01‑2024 07:52:13

W terminie 30 dni od daty publikacji w biuletynie informacji publicznej urzędu osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w aktualnych godzinach pracy urzędu.

Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 25.01.2024r. do 23.02.2024r.).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Bielski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Wójta Gminy Buczkowice, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Arkadiusza Krzesaka, z dnia 08.09.2023 r. (wezwanie do uzupełnienia wysłane dnia 22.09.2023 r., uzupełnienie z dnia 24.11.2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POŁUDNIOWEJ W GODZISZCE”

21‑12‑2023 10:52:41

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (bud. A, pok. 316),  w godzinach pracy Starostwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 33- 81-36-947, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie (w terminie 14 dni od dnia po upływie 14-dniowego terminu wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej i w Żywcu, Urzędzie Gminy Buczkowice i Lipowa lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej lub na stronie BIP tych urzędów). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, o wydaniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, decyzji znak: WB.6740.677.2023 z dnia 05.12.2023r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1408S Międzybrodzie Żywieckie – Żar w km od 0+213 do km 0+285 z drogą gminną (ul. Energetyków) na rondo w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie” w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie na działkach nr ewid.: 989/8 (989/3), 998/3 (998/1), 3049/35 (3049/11), 3072/2 (3072), 3040/2.

15‑12‑2023 07:00:08
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec z dnia 05.06.2023r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1408S Międzybrodzie Żywieckie – Żar w km od 0+213 do km 0+285 z drogą gminną(ul. Energetyków) na rondo w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie” na działkach nr ewid. 989/3, 998/1, 3049/11, 3072, 3040/2 w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie.

20‑10‑2023 08:02:49

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 20.10.2023r. do 3.11.2023r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, o wydaniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, decyzji znak: WB.6740.333.2023 z dnia 19.09.2023r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec – Przybędza w km od 1+240 do km 3+895 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1425 S w miejscowości Wieprz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1452 S Przybędza – Radziechowy” – w miejscowościach i na działkach wg obwieszczenia (duża ilość działek).

25‑09‑2023 12:27:50

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 27.09.2023r. do 10.10.2023r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Żywiecki zawiadamia, o wydaniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, decyzji znak: WB.6740.1676.2022 z dnia 19.09.2023r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa w km 1+223 do km 1+486 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Sołę w Milówce” w miejscowości Milówka na działkach nr ewid.: 462/1 (462), 459/1 (459), 460/1 (460), 679/1, 678/1, 681/1, 681/3 (681/2), 687/1 (687), 688/2, 688/1, 461/1 (461), 318/2, 8052/1 (8052), 4018/1 (4018), 1298/1, 1298/7, 1297/1, 1296, 1044/2 (1044), 4019. (uwaga! w nawiasie podano pierwotny nr działek).

25‑09‑2023 12:25:54

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Krasińskiego 13, parter pokój nr 12b w godzinach pracy urzędu:
    - poniedziałek, wtorek, piątek  od 7°° do 15°°
    - środa  od 7°° do 17°°
    - czwartek od 7°° do 13°°
Wizytę należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8605038.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 26.09.2023r. do 09.10.2023r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 72 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  05‑08‑2013 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Kośniewski tel.:33 860 50 10 fax: 33 860 50 83 , w dniu:  05‑08‑2013 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2024 14:05:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie