Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia


INFORMACJE O INSTALACJACH WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA
Stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej umieszczone są następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:
•    zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
•    informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu;
•    sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
•    zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
•    uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia;
•    odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.
 
Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.
Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 07:59:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 07:59:43
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 09:42:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie