Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności


Ogólny opis

 1. Z wnioskiem o przekształcenie prawa mogą wystąpić:
  1. osoby fizyczne będące na dzień 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych lub ich następcy prawni- wyłącznie osoby fizyczne,
  2. osoby fizyczne będące na dzień 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich następcy prawni - wyłącznie osoby fizyczne,
  3. osoby fizyczne będące na dzień 13 października 2005r. (lub później) użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) lub ich następcy prawni - wyłącznie osoby fizyczne,
  4. osoby fizyczne i prawne (lub ich następcy prawni – zarówno osoby fizyczne jak i prawne) będące na dzień 13 października 2005r. (lub później) właścicielami lokali mieszkalnych albo garaży, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
  5. spółdzielnie mieszkaniowe będące na dzień 13 października 2005r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (lub ich następcy prawni – zarówno osoby fizyczne jak i prawne).
 2. Przekształcenia nie stosuje się do:
  1. nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;
  2. nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
  3. nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – co do zasady- następuje odpłatnie. Przekształcenie prawa następuje nieodpłatnie na rzecz:
  1. osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowych, będących na dzień 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich następców prawnych - wyłącznie osób fizycznych,
  2. osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowych, będących na dzień 13 października 2005r. (lub później) użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) lub ich następców prawnych - wyłącznie osób fizycznych.
 4. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków opłatę z tytułu przekształcenia obniża się o 50 %. Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłaty. Wysokość wyżej wymienionych bonifikat może zostać zwiększona, o ile wojewoda wyrazi na to zgodę. Istnieje możliwość udzielenia bonifikaty na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego o charakterze generalnym. W przypadku zbiegu praw do bonifikat stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
 5. Opłata zostaje rozłożona na raty na wniosek na czas nie dłuższy niż 20 lat przy zastosowaniu stopy procentowej równej wysokości odsetek ustawowych.
 6. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 7. Organ właściwy do wydania decyzji żąda po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, wieczystego w prawo własności, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Kwota opłaty skarbowej: 10 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie decyzji.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

19‑05‑2021 09:41:03
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o przeksztalcenie prawa uzytk wieczystego nieruch SP w prawo wlasnosci- wers dost.docx
19‑05‑2021 09:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o przeksztalcenie prawa uzytk wieczystego nieruch SP w prawo wlasnosci- wers dost.pdf
19‑05‑2021 09:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:14:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:14:26
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 11:20:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie