Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania


Ogólny opis

 1. W celu sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego dla miejsca pochówku, działającego w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym. Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek osób uprawnionych, tj.: małżonka, krewnych zstępnych i wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia.
 2. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
  1. Pozostały małżonek(ka).
  2. Krewni zstępni.
  3. krewni wstępni.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  6. Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 2, podpunkt od a-e.
 3. Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
  1. Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
  2. Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
  3. Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 4. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
  1. Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.
  2. Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
  3. Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
  4. Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
  5. Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
  Wymogi opisane w lit. c. i d. niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
 5. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 6. Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.
 7. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 8. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych.
  Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Biuro Informacji
   34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13

   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia wydawana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

28‑07‑2021 16:25:12
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok urny z prochami - wers dost.docx
28‑07‑2021 16:25:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok urny z prochami - wers dost.pdf
28‑07‑2021 16:25:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  28‑07‑2021 16:24:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  28‑07‑2021 16:24:53
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 09:55:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie