Skargi i wnioski


Ogólny opis

 1. Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.
 2. Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:
  1. Poprawy organizacji urzędu.
  2. Wzmocnienia praworządności.
  3. Usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
  4. Ochrony własności.
  5. Lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:
  1. Zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników.
  2. Naruszenia praworządności.
  3. Naruszenia interesów skarżących.
  4. Przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
  5. Nienależytego załatwienia wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Biuro Informacji
   34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13

  4. Skargi i wnioski należy kierować do:

   1. Kierownika urzędu - jeżeli dotyczą pracowników urzędu.
   2. Rady gminy/miasta - jeżeli dotyczą zadań lub działalności wójta / burmistrza / prezydenta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
   3. Rady powiatu - jeżeli dotyczą zadań lub działalności starosty, zarządu powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.
   4. Sejmiku województwa - jeżeli dotyczą zadań lub działalności zarządu i marszałka województwa.
   5. Wojewody - jeżeli dotyczą zadań zleconych.

Opłaty

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.
 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑09‑2021 11:44:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑09‑2021 11:44:18
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 11:52:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie