Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


Ogólny opis

 1. Pozwolenie wydaje się na wniosek:
  1. Prowadzącego instalację.
  2. Prowadzącego oznaczoną część instalacji.
  3. Podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.
 2. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje organ właściwy na wniosek prowadzącego instalację.
 3. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 4. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 5. Dla ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku stosuje się odpowiednio art. 187 ust. 1 a - 4 oraz 198 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zawierający:
  1. Oznaczenie prowadzącego instalację i jego adres zamieszkania lub siedziby (oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b.)
  2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
  3. Informację o tytule prawnym do instalacji.
  4. Informację o rodzaju prowadzonej działalności:
   • zakres prowadzonej działalności wraz z charakterystyką prowadzonych działań,
   • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach,
  5. charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (w tym wysokość źródła, średnica i prędkość wylotu).
  6. Ocenę stanu technicznego instalacji.
  7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.
  8. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.
  9. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
  10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenie (informacje te powinny zawierać wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wyrażone w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla których są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.
  11. Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.
  12. Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.
  13. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie.
  14. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu.
  15. Aktualny stan jakości powietrza.
  16. Określenie warunków meteorologicznych.
  17. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem wyników.
  18. Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.
  19. Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.
  20. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane.
  21. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji.
  22. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków techniczny mających na celu zapobieganie lub ograniczania emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań.
  23. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacje te powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę, i sposób wykonywania tych pomiarów) .
  24. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji instalacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.
  25. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji.
  26. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a.
  27. Czas na jaki ma być wydane pozwolenie.
 2. W przypadku instalacji nowouruchamianych lub zmienianych w sposób istotny wniosek powinien zawierać dodatkowo informacje dotyczące spełniania przez stosowaną technologię wymagań dotyczących:
  1. Stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń.
  2. Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii.
  3. Zapewniania racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
  4. Stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.
  5. Rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji.
  6. Wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.
  7. Postępu naukowo-technicznego.
 3. Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynosi:
  1. Pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 PLN.
  2. Pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 PLN.
  3. Pozostałe pozwolenia - 506 PLN.
  4. Pozwolenie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego: 150% stawki podstawowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłata płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  Bank PEKAO S.A Oddział w Żywcu 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196  
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie organ zawiadomi strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 3. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 5. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 6. Organ właściwy odmówi wydania pozwolenia jeżeli:
  1. Oddziaływanie instalacji lub urządzenie powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi.
  2. Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.
  3. Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych.
  4. Technologia stosowana w instalacji nowej lub istotnie zmienianej nie spełniałaby wymogów określonych w przepisach prawa.
  5. Wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programem ochrony powietrza.
  6. Wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stałą się ostateczna.
  7. Eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 12:28:18
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.1.2 wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza - wers dost.docx
21‑07‑2021 12:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.1.2 wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza - wers dost.pdf
21‑07‑2021 12:28:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:27:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:27:48
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 12:02:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie