Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza


Ogólny opis

 1. Karta opisuje procedurę dokonywania zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach i nie są opisane w tej karcie.
 2. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska.
 3. Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach:
  Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem: 1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW; 2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW; 3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę; 4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg; 5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę; 7) instalacji do oczyszczania ścieków; 8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej; 9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych; 10) garaży; 11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.
 4. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 5. Prowadzący instalację, jest obowiązany:
  1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
   • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
   • zakończeniu eksploatacji instalacji,
   • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji;
  2. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.
 6. Informacje, o których mowa w pkt 5 a należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
  2. zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji
  3. zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w zgłoszeniu

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia lub dokonania ponownego zgłoszenia:120 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłata skarbowa płatna gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, z chwilą złożenia wniosku  
  Bank PEKAO S.A. Oddział Żywiec nr 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 13:11:41
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.8.3 wniosek o zgloszenie instalacji - wers dost.docx
21‑07‑2021 13:12:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.8.3 wniosek o zgloszenie instalacji - wers dost.pdf
21‑07‑2021 13:12:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:11:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:11:37
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 14:23:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie