Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu


Ogólny opis

 1. Do sporządzania projektu organizacji ruchu zobowiązani są między innymi:
  1. zarządcy dróg i organy zarządzające ruchem, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,
  2. podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej,
  3. podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej;
  4. kolejowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy obiektów usługowych, organizacje turystyczne, jednostki wykonujące przewozy tramwajowe, wprowadzający zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych.
 2. Zadania z zakresu zarządzania ruchem należą do:
  1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych, a w miastach na prawach powiatu na autostradach i drogach ekspresowych;
  2. Marszałek Województwa na drogach wojewódzkich nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
  3. Starosta na drogach powiatowych i gminnych nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
  4. Prezydent miasta na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących , projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień , przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wydział Komunikacji Żywiec
34-300 Żywiec Al. Wolności 2

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłaty nie występują – zatwierdzenie organizacji ruchu nie jest decyzją administracyjną.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

04‑10‑2021 13:51:48
Dokumenty:
Plik pdf Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu_2023_1.pdf
31‑07‑2023 14:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
553KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu_2023.docx
31‑07‑2023 14:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑10‑2021 13:29:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑10‑2021 13:29:27
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2021 13:52:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie