Wydanie pozwolenia zintegrowanego


Ogólny opis

 1. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Rodzaje instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. nr 1169).
 3. Organem właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych jest:
  1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
  2. Marszałek województwa dla:
   • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
   • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione wyżej;
   • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
  3. Starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach, właściwy ze względu na miejsce eksploatacji instalacji.
 4. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że wnioskodawca zawnioskuje o wydanie pozwolenia na czas oznaczony.
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosku o wydanie:
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód,jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji, oraz wymagania określone w art. 208 ust. 2-7 Prawa ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (zgodny z art. 208 Prawo ochrony środowiska) przekłada się w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 2. Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia):
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty rejestracyjnej.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Kwota opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia:
  1. w związku z prowadzona działalnością gospodarczą: 2 011 PLN.
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 PLN.
  3. Pozostałe pozwolenia: 506 PLN.
 2. Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  BANK PEKAO S.A. O/Żywiec 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196, w Urzędzie Skarbowym w Żywcu przy ul. Krasińskiego 11- pok. nr 2, bądź w punkcie poboru opłaty skarbowej w tut. Starostwie – pokój nr 10A. 
 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala się na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących wysokości opłat rejestracyjnych. Opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12000 PLN. Opłatę rejestracyjną należy wnosić na specjalny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK Oddział w Warszawie 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.
 4. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności.
 5. Opłatę skarbową wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego.Opłata ta wynosi 50% opłaty skarbowej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
 6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest pozwolenie bądź decyzja administracyjna o odmowie udzielenia ww. pozwolenia.
 2. W przypadku zmiany niektórych zapisów pozwolenia w związku z nieistotną zmianą instalacji (w rozumieniu obowiązujących przepisów) wydanie decyzji zmieniającej niektóre zapisy pozwolenia zintegrowanego powinno nastąpić w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminach organ zawiadomi strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 4. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 5. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 6. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
  • Odmowa udzielenia pozwolenia zintegrowanego może nastąpić z niżej opisanych powodów:
  • Oddziaływanie instalacji lub urządzenie powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi.
  • Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.
  • Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych.
  • Technologia stosowana w instalacji nowej lub istotnie zmienianej nie spełniałaby wymogów określonych w przepisach prawa.
  • Wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, art. 91 i art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. .
  • Wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stałą się ostateczna.
  • Eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 13:05:34
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.6.1 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - wers dost.docx
21‑07‑2021 13:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.6.1 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - wers dost.pdf
21‑07‑2021 13:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:05:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:05:19
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2021 12:38:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie