Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Ogólny opis

 1. Władze publiczne są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
 2. Szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu został opisany w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które określa art. 21 ust. 2 ww. ustawy, zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
 4. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.
 5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 6. Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku:
  1. Przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym Wnioskodawcę.
  2. Zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić właściwego organu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych.
 3. Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji ze względu na to, że wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, jeżeli wymagałoby to doskonalenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowania lub wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się.

Opłaty

 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
 3. Jednostkowe stawki opłat określa Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010r. Nr 215 poz 1415 z późn. zm.).
  Wysokość powyższych opłat kształtuje się następująco:
  1.  Opłata  za  wyszukiwanie  informacji  wynosi  5  zł,  jeżeli  wymaga  wyszukania  do  10  dokumentów.
  Jeżeli  informacja  wymaga  wyszukania  więcej  niż  10  dokumentów,  pobierana  jest  dodatkowa  opłata
  obliczona   poprzez   przemnożenie   kwoty   5   zł   przez   liczbę   dodatkowych   dokumentów   i   przez
  współczynnik różnicujący 0,1.  
  2. Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych:  
  -  w  formacie  A4  (210  mm  x  297  mm)  wynosi  0,15  zł  za  stronę  kopii  czarno-białej  (opłata  główna)  
  lub 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna),  
  -  w  formacie  A3  (297  mm  x  420  mm)  pobiera  się  opłatę  główną  pomnożoną  przez  współczynnik
  różnicujący 2,  
  - w pozostałych formatach pobiera się opłatę zgodną z w/w rozporządzeniem.  
  3. Opłata udostępnienie informacji w formie elektronicznej – nie więcej niż 1,50 zł za każdą płytę CD
  lub DVD. Po uzyskaniu zgody wnioskującego pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli
  wniosek dotyczy udostępnienia informacji na innych nośnikach.
  4.   Opłata   za   przesyłanie   kopii   dokumentów   lub   danych   drogą   pocztową   -   pobiera   się   opłatę  
  w  wysokości  podanej  w  obowiązującym  cenniku  powszechnych  usług  pocztowych  lub  kurierskich.
  Ustalonego wspólnie operatora, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

  Wyżej  określone  opłaty  uiszcza  się  w  terminie  14  dni,  poprzez  wpłatę  w  kasie  tut.  Starostwa,  
  na  rachunek  bankowy  Starostwa  Powiatowego  w  Żywcu  lub  przy  odbiorze  przesyłki.  Dodatkową
  opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący. 
 4. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania urzędu, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy urzędu lub przy odbiorze przesyłki.
 5. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku bądź wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 13:19:11
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.2.1.1 Wniosek o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie - wers dost.docx
21‑07‑2021 13:19:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.2.1.1 Wniosek o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie - wers dost.pdf
21‑07‑2021 13:19:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:19:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:19:04
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 12:41:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie