Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne


Ogólny opis

 1. Karta opisuje procedurę dokonywania zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pola elektromagnetyczne
 2. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska.
 3. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 4. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
  1. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
  2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
  Nie zgłasza się:
  1. instalacji laboratoryjnych;
  2. instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
  3. instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
   • zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
   • w miejscu innym niż stała lokalizacja.
 5. Prowadzący instalację, jest obowiązany:
  1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
   • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
   • zakończeniu eksploatacji instalacji,
   • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji;
  2. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.
 6. Informacje, o których mowa w pkt 5 należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
  2. zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych - dla instalacji już eksploatowanych.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia lub dokonania ponownego zgłoszenia:120 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty skarbowe należy wnosić:
  na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu 
  Bank PEKAO S.A. O/Żywiec 
  nr 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196

  lub
  1. w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 
      od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
  2. w kasie Urzędu Skarbowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 11
      od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00
  3. w punkcie ksero Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, parter, pok. 10a 
      od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 13:13:17
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.8.4 Wniosek o zgloszenie instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - wers dost.docx
21‑07‑2021 13:13:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.8.4 Wniosek o zgloszenie instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne - wers dost.pdf
21‑07‑2021 13:13:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:13:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 13:13:12
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2021 12:25:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie