Zgłoszenie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Ogólny opis

 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, również w regulaminie działalności określa tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.
 5. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub zarząd składają na piśmie właściwemu, ze względu na siedzibę stowarzyszenia, staroście (w przypadku miast na prawach powiatu - prezydentowi miasta) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 6. Sąd rejestrowy, na wniosek starosty (prezydenta miasta) lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Lista co najmniej trzech założycieli zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (oryginał).
 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (oryginał).
 5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
 6. Regulamin działalności (oryginał).
 7. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie, a jeżeli składa go zarząd - wymagane są podpisy wszystkich członków zarządu.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Biuro Informacji
   34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13

   lub
   Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji
   Pokój nr 16 (I piętro)
   34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata St. Słonki 24

   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Starosta (prezydent Miasta) w razie stwierdzenia, że stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zakazanie utworzenia stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Starosta (prezydent miasta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
  1. wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (jeżeli wniosek o wpis spełnia warunki określone w przepisach prawa),
  2. uprawomocnienia się wydanego przez sąd rejestrowy orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek starosty (prezydenta miasta) o zakazie założenia stowarzyszenia.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

27‑07‑2021 14:38:03
Dokumenty:
Plik docx Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego - wers dost.docx
27‑07‑2021 14:38:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego - wers dost.pdf
27‑07‑2021 14:38:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2021 14:34:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2021 14:34:49
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2021 08:31:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie