Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej


Ogólny opis

 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
 2. Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 3. Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. W przypadku miast na prawach powiatu, organem właściwym jest prezydent miasta.
 4. Ww. kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 5. Statut klubu sportowego powinien zawierać:
  1. Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
  2. Teren działania i siedzibę stowarzyszenia.
  3. Cele i sposoby ich realizacji.
  4. Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa.
  5. Prawa i obowiązki członków.
  6. Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.
  7. Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
  8. Warunki ważności jego uchwał.
  9. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.
  10. Zasady dokonywania zmian statutu.
  11. Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku podpisany przez komitet założycielski / władze stowarzyszenia (zarząd)
 2. Lista założycieli zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy - minimum 7 osób (oryginał).
 3. Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego i protokół z Zebrania Założycielskiego (oryginał).
 4. Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 7 osób) (oryginał).
 5. Uchwała o powołaniu klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę (oryginał).
 6. Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji (oryginał).
 7. Uchwała przyjmująca statut klubu sportowego (oryginał).
 8. Statut podpisany przez komitet założycielski (oryginał). Statut musi być podpisany przez komitet założycielski / władze stowarzyszenia (zarząd).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Biuro Informacji
   34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13

   lub
   Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji
   Pokój nr 16 (I piętro)
   34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata St. Słonki 24

   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub o odmowie wpisu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

23‑07‑2021 10:44:17
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych -wers dost.docx
23‑07‑2021 11:59:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych -wers dost.pdf
23‑07‑2021 11:59:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Lista czlonkow KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista czlonkow KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Lista obecnosci KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista obecnosci KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Protokol z Zebrania Zalozycielskiego KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokol z Zebrania Zalozycielskiego KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Uchwala o powolaniu Komitetu Zalozycielskiego KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwala o powolaniu Komitetu Zalozycielskiego KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Uchwala o przyjeciu statutu KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwala o przyjeciu statutu KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Uchwala o zalozeniu Klubu KS - wers dost.docx
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwala o zalozeniu Klubu KS - wers dost.pdf
23‑07‑2021 10:47:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  23‑07‑2021 10:41:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  23‑07‑2021 10:41:38
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2021 08:34:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie