Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień


Ogólny opis

 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która:
  1. ukończyła 21 lat;
  2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
  3. uzyskała orzeczenie:
  4. - lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
   - psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.
  5. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
  6. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
 2. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 4. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 5. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.
 6. Kserokopia prawa jazdy.
 7. W przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień - kserokopia aktualnie posiadanego zezwolenia.
 8. Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów (pkt od 2 do 5).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Wydział Komunikacji Żywiec
   34-300 Żywiec Al. Wolności 2

   Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie zezwolenia: 50 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest Decyzja o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne bądź Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

03‑09‑2021 09:40:26
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.pdf
03‑09‑2021 09:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.docx
03‑09‑2021 09:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
03‑09‑2021 09:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula RODO.docx
03‑09‑2021 09:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  03‑09‑2021 09:40:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  03‑09‑2021 09:40:02
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2021 10:52:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie