Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ –OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Starostwo Powiatowe w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-25.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Starostwo Powiatowe w Żywcu nie jest uprawniony, przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • część z opublikowanych dokumentów PDF, powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Jeziorski, dostepnosc@zywiec.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 860 50 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Żywcu w trzech lokalizacjach:

 • Lokalizacja ul. Krasińskiego 13:
  Budynek biurowy, dwupiętrowy, częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku siedzibę mają: Rada Powiatu, Zarząd Powiatu oraz Wydziały: Budownictwa, Ochrony Środowiska, Finansowy, Organizacyjny, Oświaty, Zespoły: Transportu, Zamówień Publicznych, Personalny, Radców Prawnych, Zdrowia, Kontroli, Biuro Rozwoju i Funduszy, IT
  Budynek nie posiada windy. Wejście do budynku bez progowe od strony ul. Powstańców (parking z tyłu budynku)  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Przed budynkiem na parkingu dla klientów urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Istnieje również możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem z dysfunkcja ruchu  
  w pomieszczeniu na parterze.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.
 • Lokalizacja Al. Wolności 2:
  Budynek biurowy, dwupiętrowy. W budynku siedzibę maja Wydziały Komunikacji, Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyjny (archiwum zakładowe)  Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. Budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się platforma  umożliwiająca dostanie się na poszczególne pietra budynku.  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
  Parking wyposażony w miejsce dla niepełnosprawnych zaraz koło w/w podjazdu.
  Na każdym piętrze w budynku  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.
 • Lokalizacja Ks. P. Słonki 41:
  Budynek biurowy , 1 piętrowy. Wejście do budynku z poziomu gruntu, bezpośrednio do windy, umożliwiającej przejazd na 1 piętro do Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i Wydziału Turystyki, Kultury i Sportu.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.

Pliki do pobrania

31‑03‑2021 10:00:08
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 17-2021 Starosty Żywieckiego z dnia 17 luty 2021r.pdf
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie nr 17-2021 Starosty Żywieckiego z dnia 17 luty 2021r.docx
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 18-2021 Starosty Żywieckiego z dnia 17 luty 2021r.pdf
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie nr 18-2021 Starosty Żywieckiego z dnia 17 luty 2021r.docx
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021.pdf
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 - wersja dostępna.pdf
31‑03‑2021 10:01:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx plan działania na rzecz poprawy dostępności.docx
22‑03‑2022 09:14:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf
22‑03‑2022 09:14:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 10:01:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie