Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych


Ogólny opis

 1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:
  1. z urzędu:
   • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
   • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
   • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
   • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
   • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
   • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  2. na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Projekt ustalenia klasyfikacji wykonuje osoba upoważniona przez starostę (prezydenta miasta - w miastach na prawach powiatu).
 3. Starosta (prezydent miasta - w miastach na prawach powiatu) rozpatruje zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.
 4. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne i leśne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku zawierający imienne upoważnienie klasyfikatora oraz oświadczenie o pokryciu kosztów klasyfikacji.
 2. Techniczna dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzona przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Oklauzulowany przez starostę projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora.
 4. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika.
 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. O terminie wniesienia opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany przez Urząd.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki.
 2. Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres;
  2. na skrzynkę kontaktową Peup – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

17‑05‑2021 10:46:51
Dokumenty:
Plik docx Zmiana klasyfikacji gruntow - wers. dost.docx
25‑05‑2021 08:57:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana klasyfikacji gruntow - wers. dost.pdf
25‑05‑2021 08:57:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:15:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:15:10
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 15:04:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie