Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Ogólny opis

 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
  1. Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
  3. starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
 3. Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:
  1. Organom administracji rządowej,
  2. Jednostkom administracji samorządowej,
  3. Jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej,
  4. Osobom fizycznym lub prawnym.
 4. Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
  Nie pobiera się opłaty za:
  1. udostępnianie zbiorów danych:
   1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
   2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
   3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
   4. numerycznego modelu terenu,
   5. ortofotomapy,
   6. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
   7. szczegółowych osnów geodezyjnych,
   8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000,
   9. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
   10. dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,
  2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
   1. w celu edukacyjnym:
    1. jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
    2. uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    3. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   1. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
    1. podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
    2. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   2. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
   3. w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej,
  3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
  4. udostępnianie danych na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
   2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  1. pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub jego uzupełnieniem,
  3. udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w postaci elektronicznej:
  4. udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.
 5. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku załatwienia sprawy elektronicznie, zalogowanie się na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
 2. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie, wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   34-300 Żywiec , Al. Wolności 2
   sekretariat - pok. nr 48
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Poprzez zalogowanie się na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ i wybraniu odpowiedniej usługi.
  4. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i utrwalana w Dokumencie obliczenia opłaty.
 2. W przypadku załatwienia sprawy poprzez portal https://mapy.zywiec.powiat.pl/ opłata naliczana jest automatycznie.
 3. W przypadku załatwienia sprawy tradycyjnie opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu, http://www.zywiec.powiat.pl/post/oplaty,4019.html

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po uiszczeniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, utrwalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez portal https://mapy.zywiec.powiat.pl/
  2. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  3. Poprzez pocztę tradycyjną.
  4. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Na portalu https://mapy.zywiec.powiat.pl/ w przypadku wybrania tego sposobu załatwienia sprawy
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

10‑05‑2021 13:31:53
Dokumenty:
Plik xlsx Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK.xlsx
11‑07‑2023 08:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_formularz-P_.pdf
12‑07‑2023 15:22:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P1_mapa-zasadnicza-i-ewidencyjna.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P2_baza-danych-EGiB.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P3_baza-danych-GESUT.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P4_baza-danych-BDOT500.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P5_rejestr-cen-nieruchomosci.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P6_raport-na-podstawie-EGiB.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek-o-udostepnienie-materialow-PZGiK_P+P7_inne-materialy.pdf
12‑07‑2023 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:05:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  10‑05‑2021 08:05:11
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 11:16:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie