Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji Starosty i Marszałka Województwa


Ogólny opis

 1. Wydobywanie kopalin ze złóż wymaga koncesji.
 2. Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż wydaje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:
  1. Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekroczy 2 ha.
  2. Wydobycie kopaliny, że złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3.
  3. Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
 3. Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
  1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z wyłączeniem złóż węglowodorów,
  2. Poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  3. Wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ze złóż,
  4. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
  5. Wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  7. Podziemne składowanie odpadów,
  8. Podziemne składowanie dwutlenku węgla.
 4. W pozostałych przypadkach koncesję wydaje marszałek województwa.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
 4. Prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.
 5. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
 6. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
 7. Prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca.
 8. Mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego - 6 egz.
 9. Kserokopia dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (oryginał do wglądu)
 10. Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.
 11. Organ koncesyjny może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – danych z ewidencji gruntów i budynków.
 12. Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
 13. Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.
 14. Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych lub termalnych, do wniosku należy dołączyć przyjętą dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód do górotworu.
 15. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie koncesji: 616 PLN (za zmianę 308 PLN).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłata za udzielenie koncesji – płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  Bank PEKAO S.A. Oddział Żywiec nr 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196 
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o udzieleniu koncesji bądź decyzja o odmowie udzielenia koncesji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 12:30:17
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.2.1 Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze zloza o pow nie przekr 2 ha - wers dost.docx
21‑07‑2021 12:31:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.2.1 Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze zloza o pow nie przekr 2 ha - wers dost.pdf
21‑07‑2021 12:31:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:30:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:30:05
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2021 13:10:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie