Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian


Ogólny opis

 1. Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
 2. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.
 3. W tym samym trybie dokonywana jest zmiana projektu. Zmiany projektu dokonuje się przez sporządzenie dodatku.
 4. Marszałek województwa zatwierdza projekty robót nie zastrzeżone do kompetencji starosty i ministra właściwego ds. środowiska.
 5. Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze (oryginał).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żywcu
   Wydział Ochrony Środowiska
   ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  2. Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
   w Biurze Podawczym
  3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu:
  BANK PEKAO S.A. O/Żywiec 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196, w Urzędzie Skarbowym w Żywcu przy ul. Krasińskiego 11- pok. nr 2, bądź w punkcie poboru opłaty skarbowej w tut. Starostwie – pokój nr 10A.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych lub decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
  1. projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

21‑07‑2021 12:32:30
Dokumenty:
Plik docx F-WOS.PG.1.2.2 wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych (hydrogeologicznych i geologicznoinzynierskich) - wers dost.docx
21‑07‑2021 12:32:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WOS.PG.1.2.2 wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych (hydrogeologicznych i geologicznoinzynierskich) - wers dost.pdf
21‑07‑2021 12:32:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:32:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  21‑07‑2021 12:32:01
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2021 13:18:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie