Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy


Ogólny opis

 1. Instruktorem jest osoba, która:
  1. posiada prawo jazdy:
   • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
   • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
   • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T.
  2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
  3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
  4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
  5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.
 2. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
  Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty.
 3. Po wpisaniu osoby do rejestru instruktorów, wydaje się jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań załączonych do wniosku.
 4. Instruktor jest obowiązany posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
 5. Organem właściwym do prowadzenia rejestru instruktorów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru.

Wymagane dokumenty

 1. Do zgłoszenia na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu:
  1. Wypełniony formularz wniosku;
  2. Oryginał prawa jazdy (do wglądu), kserokopia do dokumentacji - zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).;
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał);
  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora(oryginał);
  5. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów (oryginał);
  6. Zaświadczenie o niekaralności (oryginał);
  7. Wyraźna fotografia o wymiarach (3,5 cm x 4,5 cm);
  8. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
  9. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości przy bezpośrednim kontakcie z urzędem (do wglądu).
  Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 instruktor nie musi posiadać średniego wykształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).
 2. Do wpisania do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydania legitymacji:
  1. Dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę (oryginał);
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty (oryginał).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wydział Komunikacji Żywiec
34-300 Żywiec Al. Wolności 2

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Opłaty

 1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty za wydanie decyzji oraz ewentualnie ustanowienie pełnomocnictwa: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 5. Opłata za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy - 40 złotych.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej o dokonaniu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i nadaniu jej numeru uprawnienia oraz wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. W sytuacji odmowy wpisania osoby do rejestru instruktorów w terminie do 1 miesiąca do złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja odmowna.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 5. W sprawach szczególnie skomplikowanych ww. terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 6. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Plik pdf Pliki do pobrania
07‑09‑2021 13:53:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
753KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  07‑09‑2021 13:52:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  07‑09‑2021 13:52:51
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 14:44:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie