Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta


Ogólny opis

 1. W związku z określeniem nowego wzoru przez Ministra Infrastruktury, formularz do złożenia wniosku drogą elektroniczną zostanie udostępniony po opublikowaniu wzoru przez ministerstwo w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
 2. O dokonanie wpisu i wydanie legitymacji instruktora może ubiegać się osoba, która:
  1. posiada uprawnienia instruktora i aktualizuje dane dotyczące zmiany miejsca zamieszkania co powoduje zmianę organu właściwego do dokonania wpisu do ewidencji instruktorów,
  2. posiada stosowne dokumenty potwierdzające zmianę danych tj.:
   • zmiana adresu – poświadczenie zameldowania lub dowód osobisty z aktualnymi danymi,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 4. Oryginał prawa jazdy (do wglądu), kserokopia do dokumentacji - zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
 5. Dotychczas posiadany druk legitymacji.
 6. Zaświadczenie o niekaralności (oryginał).
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wydział Komunikacji Żywiec
34-300 Żywiec Al. Wolności 2

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Opłaty

 1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty za wydanie decyzji oraz ewentualnie ustanowienie pełnomocnictwa: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej o dokonaniu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i nadaniu jej numeru uprawnienia oraz wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. W sytuacji odmowy wpisania osoby do rejestru instruktorów w terminie do 1 miesiąca do złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja odmowna.
 4. W sprawach szczególnie skomplikowanych ww. terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Plik pdf Pliki do pobrania
08‑09‑2021 09:09:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
753KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  08‑09‑2021 09:04:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  08‑09‑2021 09:04:37
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2021 09:44:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie