Przekazanie informacji o podjęciu lub zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych


Ogólny opis

 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi.
 2. Szkoła może prowadzić szkolenie w zakresie określonym powyżej po spełnieniu wymagań:
  1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
   • salę wykładową,
   • pomieszczenie biurowe,
   • plac manewrowy oraz
   • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
  2. zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej w informacji o podjęciu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia;
  3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.
 3. Szkoła jest obowiązana przekazywać staroście właściwemu ze względu na siedzibę szkoły informacje:
  1. o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz dane:
   • nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile podmiot taki numer posiada;
   • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile podmiot taki numer posiada;
   • numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;
   • poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
   • adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
   • imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu.
   - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;
  2. o zmianie ww. danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
  3. o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 4. Starosta właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzi ewidencję szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wydział Komunikacji Żywiec
34-300 Żywiec Al. Wolności 2

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Bezzwłocznie po przekazaniu przez szkołę kompletnej informacji o podjęciu działalności w zakresie szkolenia starosta wpisuje szkołę do ewidencji szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, nadaje szkole numer ewidencyjny oraz zawiadamia wnioskodawcę o nadanym numerze.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

06‑10‑2021 08:11:09
Dokumenty:
Plik docx Wniosek ogólny wydział komunikacji.docx
06‑10‑2021 08:11:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek ogólny wydział komunikacji.pdf
06‑10‑2021 08:11:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑10‑2021 08:01:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑10‑2021 08:01:45
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 08:11:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie