Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy


Ogólny opis

 1. Legitymacja instruktora jest ważna przez czas określony w legitymacji, wynikający terminów obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych.
 2. W celu przedłużenia terminu ważności legitymacji, Instruktor powinien ponownie wykonać wymagane badania oraz złożyć Wniosek o wydanie legitymacji instruktora.
 3. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora:
  • w wieku do 60 lat - co 5 lat,
  • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.
 4. Terminy badań, mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań, stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora przed upływem terminów.
 5. Starosta przedłuża okres ważności legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych, po przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń.
 6. O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor, który:
  1. przedstawi właściwe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania czynności instruktora (w przypadku, gdy wyznaczony przez lekarza termin ponownego badania upłynął lub minie wkrótce);
  2. przedstawi właściwe orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonania czynności instruktora (w przypadku, gdy termin ponownego badania wyznaczony przez psychologa upłynął lub minie wkrótce);
  3. nie jest karany wyrokiem sądu za:
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dotychczasowa legitymacja instruktora (oryginał).
 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał).
 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora(oryginał).
 5. Prawo jazdy (do wglądu).
 6. Oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wydział Komunikacji Żywiec
34-300 Żywiec Al. Wolności 2

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora następuje niezwłocznie.
  W przypadku gdy w dokumencie nie ma miejsca na dokonanie przedłużenia, co wiąże się z wymianą druku legitymacji instruktora do 30 dni.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. W przypadku odmowy przedłużenia ważności legitymacji w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o odmowie dokonania ww. przedłużenia.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

09‑09‑2021 09:43:33
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie legitymacji instruktora_2023_01.pdf
08‑08‑2023 08:44:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie legitymacji_2023_01.docx
08‑08‑2023 08:44:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  09‑09‑2021 09:37:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  09‑09‑2021 09:37:41
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2021 09:45:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie