Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych


Ogólny opis

 1. Przy projektowaniu obiektów budowlanych, w przypadkach szczególnie uzasadnianych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
 3. Właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej w drodze postanowienia udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane. Zgoda na odstępstwo musi być uzyskana przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagane dokumenty

 1. Indywidualny wniosek zawierający:
  1. charakterystykę obiektu ( w tym opis istniejącego stanu zagospodarowania działki objętej wnioskiem oraz nieruchomości sąsiednich, przeznaczenie terenu, nazwę i opis zamierzenia inwestycyjnego oraz jego wpływu na środowisko lub nieruchomości sąsiednie),
  2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  3. propozycje rozwiązań zamiennych,
  4. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa (w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską )
  5. ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego)
  6. pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych)
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekt zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze objętych ochroną konserwatorską.
 4. W zależności od potrzeb – pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 6. Klauzula informacyjna RODO dla klientów Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym.

Opłaty skarbowe należy wnosić:

Na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu

Bank PEKAO S.A. O/Żywiec 

nr 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196

 1. w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2.
 2. w punkcie ksero w Żywcu, ul. PCK 2.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Postanowienie o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych następuje do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo.
 2. Dokumenty mogą być złożone przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną, osobiście w urzędzie lub elektronicznie  (potwierdzone podpisem, który musi być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20 a ust.1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zgodnie z art. 63 §3a Kodeksu postępowania administracyjnego – podpis elektroniczny.
 3. Dokumenty mogą być odebrane przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną lub osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

 1. Nie występuje.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH bądź pod linkiem: https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/025

Pliki do pobrania

04‑05‑2021 14:29:32
Dokumenty:
Plik docx Przykładowy wniosek o odstepstwo.docx
27‑09‑2021 13:14:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przykładowy wniosek o odstepstwo.pdf
27‑09‑2021 13:14:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
425KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
27‑09‑2021 13:14:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula RODO.docx
27‑09‑2021 13:14:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑05‑2021 14:29:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Bukowski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  04‑05‑2021 14:29:06
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2021 14:45:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie