Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


Ogólny opis

 1. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
  1. Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.
  2. Ciągniki samochodowe.
  3. Pojazdy specjalne.
  4. Autobusy.
 2. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu polskiego, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 3. Wycofania pojazdów z ruchu dokonuje się na okres nie mniej niż 2 miesiące i nie więcej niż 24 miesiące. Okres ten może zostać przedłużony, jednakże łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.
 4. W czasie wycofania pojazdu z ruchu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne pojazdu znajdują się w depozycie organu, który wydał decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 5. W celu dokonania czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód rejestracyjny.
 4. Tablice rejestracyjne.
 5. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 6. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas czasowego wycofania pojazdów z ruchu – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania z drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
  3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
  4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy: 80 PLN.
 2. Opłata za uwierzytelnioną urzędowo kopię: 5 PLN.
 3. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 4 PLN (od 3 do 12 miesiąca), 2 PLN (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 PLN (od 25 do 48 miesiąca). Maksymalnie 150 PLN.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 6. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku, wydawana jest decyzja administracyjna o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu bądź decyzja o odmowie ww. wycofania pojazdu z ruchu.
 2. Dokumenty odbierane są osobiście, przez umocowanego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela).

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

02‑09‑2021 10:13:30
Dokumenty:
Plik docx F-WK-PG2.2 – Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.docx
30‑09‑2021 14:22:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WK-PG2.2 – Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
30‑09‑2021 14:22:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula RODO.docx
02‑09‑2021 10:15:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
02‑09‑2021 10:15:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  02‑09‑2021 10:12:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  02‑09‑2021 10:12:32
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:49:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie