Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela


Ogólny opis

 1. Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny.
 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 3. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 4. W celu dopisania lub skreślenia współwłaściciela należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód rejestracyjny (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem o wyniku badania technicznego).
 3. W przypadku małżonków, którzy posiadają pojazd należący do ich wspólnoty majątkowej - stosowne oświadczenie, wypisane przy urzędniku.
 4. W innych przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: oryginały dowodów własności (np. umowa darowizny, sprzedaży, w przypadku banku - umowa przewłaszczenia) dotyczące danego udziału w pojeździe.
 5. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 6. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas dopisywania lub wykreślania współwłaścicieli – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – zmieniającej 10 PLN ( na podstawie cz. 1 pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) dokonywana jest stosowna adnotacja w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (o ile była wydana).
 2. Dokumenty odbierane są osobiście przez umocowanego pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela)

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

06‑09‑2021 09:45:29
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:35:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:35:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 09:45:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 09:45:20
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie