Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika


Ogólny opis

 1. Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.
 2. W celu uzyskania dodatkowej tablicy rejestracyjnej należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana jest za opłatą, którą pobiera organ dokonujący rejestracji.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 4. Oświadczenie - w przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika na wniosek właściciela pojazdu wynosi 52,50 PLN dla każdego pojazdu.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Dodatkową tablicę rejestracyjną na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący zamawia:
  1. po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo
  2. po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ
 2. Właściciel pojazdu odbierając dodatkową tablicę rejestracyjną przedstawia do wglądu dowód rejestracyjny.
 3. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:
  1. dowodu rejestracyjnego,
  2. stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.
 4. Właściciel pojazdu, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.
 5. Dokumenty i tablica odbierane są osobiście za potwierdzeniem odbioru

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Pliki do pobrania

13‑09‑2021 09:42:23
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.pdf
23‑09‑2022 14:50:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.docx
23‑09‑2022 14:50:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:36:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:36:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 09:40:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 09:40:51
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2023 08:00:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie