Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Ogólny opis

 1. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE musi zostać zarejestrowany do 30 dni od daty sprowadzenia na teren RP- data sprowadzenia musi znaleźć się na dowodzie własności lub na odrębnym oświadczeniu. Przekroczenie terminu 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 PLN.
 2. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
 3. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice.
 4. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne są wydawane za opłatą. Opłaty pobiera organ dokonujący rejestracji.
 5. Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 6. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, za wyjątkiem pojazdów nabytych bez OC, które należy ubezpieczyć w dniu zakupu.
 7. W celu dokonania rejestracji pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
 3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) oryginał.
 4. Dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację.
 5. W przypadku pojazdów pochodzących spoza UE:
  1. Dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej.
 6. W przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich UE należy przedłożyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku gdy sprowadzony pojazd został zakupiony w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, należy przedłożyć fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku VAT lub fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie sprowadzenia tego pojazdu przez tego podatnika.
 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
 8. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE.
 9. Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.
 10. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 11. Tablice rejestracyjne (w przypadku braku - stosowne oświadczenie).
 12. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 13. Parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:
  1. Załącznik w formacie JPEG.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  2. Załącznik w formacie PDF.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf
  3. Zalecane parametry ze strony interesanta w przypadku wysyłania skanów to:
   1. Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.
   2. Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
   3. Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas dopisywania lub wykreślania współwłaścicieli – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.

Opłaty

 1. Przy rejestracji pojazdu Wnioskodawca ponosi koszty:
  1. 160 PLN - za rejestrację samochodu (suma opłat za rejestrację i kartę pojazdu);
  2. 120 PLN - za rejestrację przyczepy, naczepy lub ciągnika rolniczego;
  3. 110 PLN - za rejestrację motoroweru;
  4. 120 PLN - za rejestrację motocykla, pojazd samochodowy inny
  5. w przypadku złożenia wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym opłata za tablice rejestracyjne wynosi:
   1. dla samochodu - 1000 PLN;
   2. dla motocykla - 500 PLN, a całkowita opłata za rejestrację pojazdu obliczana jest indywidualnie.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, z uwzględnieniem ewentualnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta organ wydaje decyzję o stałej rejestracji pojazdu.
 6. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu następuje po uprzednim zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 7. Wyżej wymienione dokumenty odbiera się osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela).

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html podając 5 ostatnich znaków numeru nadwozia wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Pliki do pobrania

06‑09‑2021 11:48:38
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:34:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:34:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 11:48:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 11:48:27
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:33:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie