Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela


Ogólny opis

 1. Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP wymogiem jest powiadomienie o każdorazowym zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie do 30 dni. Właściciel, który nie zawiadomi starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 PLN.
 2. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
  1. Wywozu pojazdu za granicę.
  2. Przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
 4. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni.
 5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.
 6. Dokumenty dołączone do wniosku o zarejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 8. W celu dokonania czasowej rejestracji pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
  3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
  4. Dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany).
  5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
  6. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych oraz pozostałe dokumenty jak w pkt 1pptk g,h,i..
  7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy", "inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
  8. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Kserokopia Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
   2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  9. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 2. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
  3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
  4. Dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, potwierdzający jego rejestrację wraz z tłumaczeniem.
  5. Tablice rejestracyjne albo w przypadku ich braku stosowne oświadczenie.
  6. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (dotyczy pojazdów zakupionych przed dniem 01.01.2016 r.),
  7. W przypadku pojazdów pochodzących spoza UE:
   1. W przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich UE:
    1. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. (oryginał do wglądu).
  8. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
   2. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
  9. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  10. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
  3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) - oryginał.
  4. Dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany).
  5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
  6. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych oraz dokumenty jak w pkt 1 ppkt g,h,i.
  7. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
    2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
  3. Dokument upoważniający w/w jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań.
  4. Dokument potwierdzający własność lub upoważniający do dysponowania pojazdem.
  5. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
   2. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu).
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
    2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 5. W przypadku rejestracji pojazdu drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować, a oryginały dostarczyć do organu rejestrującego.
 6. Parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:
  1. Załącznik w formacie JPEG.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  2. Załącznik w formacie PDF.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf
  3. Zalecane parametry ze strony interesanta w przypadku wysyłania skanów to:
   1. Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.
   2. Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
   3. Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas rejestracji pojazdów – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
   wybierając formularz/ / usługę "pismo ogólne do urzędu" opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wnioskodawca ponosi koszty rejestracji:
  1. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
   1. 61,00 PLN za rejestrację samochodu;
   2. 39,75 PLN za rejestrację przyczepy lub naczepy;
   3. 36,75 PLN za rejestrację motocykla, motoroweru;
  2. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
   1. 111,00 PLN za rejestrację samochodu;
   2. 64,75 PLN za rejestrację motocykla, przyczepy, naczepy;
   3. 54,75 PLN za rejestrację motoroweru.
  3. Opłaty w przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
   1. 406 PLN za rejestrację samochodu;
   2. 391 PLN za rejestrację motocykla, przyczepy lub naczepy;
   3. 388 PLN za rejestrację motoroweru.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 4. W przypadku pojazdu zarejestrowanego czasowej rejestracji dokonuje się po złożeniu do depozytu dotychczasowych dokumentów, tj.: dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych.
 5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu:
  1. przeprowadzenia jego badań technicznych
  2. przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP

Odbioru dokumentów złożonych do depozytu można dokonać osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela), po zwrocie tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego,

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

16‑09‑2021 13:55:06
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  16‑09‑2021 13:53:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  16‑09‑2021 13:53:26
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:40:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie