Wyrejestrowanie pojazdu


Ogólny opis

 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
  1. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
  2. Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania i zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży.
  3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę.
  4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.
  5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
  6. Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
  7. wycofania pojazdu z obrotu.
 2. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 3. Dokumenty dołączone do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 5. W celu wyrejestrowania pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Dowód własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym) - oryginał do wglądu.
 4. W przypadku demontażu pojazdu:
  1. Zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
  2. Dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
  3. Tablice rejestracyjne.
 5. W przypadku kradzieży pojazdu:
  1. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony.
  2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
  3. Dowód rejestracyjny.
 6. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  1. Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 7. W przypadku kasacji pojazdu za granicą:
  1. Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą.
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Tablice rejestracyjne.
 8. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  1. Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu.
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Tablice rejestracyjne.
  4. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy/miasta.
 9. Pojazd wycofany z obrotu
  1. wniosek właściciela,
  2. decyzja podmiotu wprowadzającego pojazd o wycofaniu z obrotu lub decyzja właściwego organu o wycofaniu pojazdu z obrotu,
  3. dowód rejestracyjny,
  4. tablice rejestracyjne.
 10. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne:
   1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 11. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 12. W przypadku wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować, a oryginały dostarczyć do organu rejestrującego.
 13. Parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:
  1. Załącznik w formacie JPEG.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  2. Załącznik w formacie PDF.
   1. Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf
  3. Zalecane parametry ze strony interesanta w przypadku wysyłania skanów to:
   1. Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.
   2. Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
   3. Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas wyrejestrowania pojazdów – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 PLN. Z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu zwolniony jest Wnioskodawca dokonujący wyrejestrowania z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłata na rzecz gminy/miasta (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu. O wysokości opłaty Wnioskodawca jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o wyrejestrowaniu pojazdu bądź decyzja o odmowie wyrejestrowania pojazdu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

15‑09‑2021 11:49:46
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:39:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:39:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  15‑09‑2021 11:43:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  15‑09‑2021 11:43:23
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:56:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie