Wydanie tablic indywidualnych


Ogólny opis

 1. Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP wymogiem jest powiadomienie o każdorazowym zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie do 30 dni. Właściciel, który nie zawiadomi starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 PLN.
 2. Tablice indywidualne dla danego pojazdu można zamówić tylko dla pojazdów samochodowych (czyli nie są wydawane m.in. dla motorowerów) w następujących przypadkach:.
  1. w przypadku rejestracji pojazdu,
  2. w przypadku, gdy ma być dokonana wymiana tablic podczas rejestracji,
  3. w przypadku, gdy nastąpiło zgubienie, kradzież lub zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność dotychczasowych tablic,
  4. w przypadku, gdy dotychczasowe tablice są czarne.
 3. Tablice indywidualne zawierają: wyróżnik województwa oraz wyróżnik indywidualny.
 4. Wyróżnik ten może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić cyfra. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
 5. Wyróżnik indywidualny jest określany przez właściciela pojazdu. Wyróżnik indywidualny stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel pojazdu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego pojazdu.
 7. Tablice indywidualne wydane już dla danego pojazdu w innym urzędzie w trakcie kolejnej rejestracji pojazdu w kolejnym urzędzie są jedynie legalizowane (zmieniane są im znaki legalizacyjne), a nie złomowane, jeśli nie następuje zmiana właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję tablic indywidualnych (dotyczy rejestracji w obrębie jednego województwa).
 8. Na okres oczekiwania na odbiór zamówionych tablic indywidualnych można otrzymać tablice tymczasowe.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dokumenty są wymagane takie, jak zgodnie z procedurą postępowania w kartach usług odpowiednio dla:
  1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP.
  2. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.
  3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie.
  4. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie.
  5. Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych.
  6. Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie tablic indywidualnych:
  1. dla tablic samochodowych: 1000 PLN
  2. dla tablicy motocyklowej: 500 PLN
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 3 tygodni.
 2. Dokumenty i tablice odbierane są osobiście za potwierdzeniem odbioru.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

13‑09‑2021 09:58:01
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek_rejestracja_2023_07_01.pdf
21‑07‑2023 11:36:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek_rejestracja_2023_07_01.docx
21‑07‑2023 11:36:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 09:51:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  13‑09‑2021 09:51:25
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 09:51:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie