Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych


Ogólny opis

 1. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje:
  1. Nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym.
  2. Zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.
 2. Wymiana zagubionych tablic rejestracyjnych (tablicy rejestracyjnej) wymaga złożenia przez właściciela oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych
 3. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) lub nowego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
 4. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne są wydawane za opłatą. Opłatę pobiera organ dokonujący rejestracji.
 5. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 6. W celu wymiany tablic należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. W przypadku wymiany tablic na nowe numery rejestracyjne dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (oryginały).
 4. W przypadku wymiany tablic (tablicy) z zachowaniem dotychczasowego numeru (wtórnik) dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 5. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 6. 7. W przypadku trzeciej tablicy rejestracyjnej:
  1. Wypełniony wniosek (wzór w załączniku).
  2. Opłata.

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami które najczęściej są używane podczas wymiany zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych – lecz w sprawach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentacji w Urzędzie może być konieczne dostarczenie dokumentów, które nie są wymienione w powyższym wykazie.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku.
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty 

 1. Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:
  1. jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej (w przypadku gdy jest to tablica unijna): 52,50 PLN (tablica rejestracyjna: 40 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN),
  2. dwóch tablic samochodowych ( w przypadku gdy są to tablice z flagą PL): 92,50PLN (tablice rejestracyjne: 80 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN).
 2. Opłata za wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym:
  1. z wydaniem pozwolenia czasowego: 165 PLN (tablice rejestracyjne: 80 PLN, dowód rejestracyjny: 54 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN, pozwolenie czasowe 18,50 PLN).
 3. Opłata za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej:
  1. jedna tablica dodatkowa - 52,50 PLN (tablica rejestracyjna: 40 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN),
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 6. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście przez upoważnionego pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych.
 5. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta organ wydaje decyzję o stałej rejestracji pojazdu.
 6. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu następuje po uprzednim zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 7. Dokumenty odbiera się osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela).

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Pliki do pobrania

15‑09‑2021 11:00:44
Dokumenty:
Plik docx F-WK-PG2.13 – Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną.docx
15‑09‑2021 11:01:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf F-WK-PG2.13 – Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną.pdf
15‑09‑2021 11:01:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula RODO.docx
15‑09‑2021 11:01:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula RODO.pdf
15‑09‑2021 11:01:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie wtórnika_.pdf
04‑10‑2022 14:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie wtórnika_.docx
04‑10‑2022 14:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Świtalski
email: s8275@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  15‑09‑2021 10:58:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl
, w dniu:  15‑09‑2021 10:58:20
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2023 10:01:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie